VISAUN 

Atauro LINDOS (Limpo, Inovativo, Naturalidade, Dezenvolvido, Organizado e Saudavel) sai fatin mahon hakmatek no seguru ba mahorik no banaka sira ne’ebe hakarak mai hakmatek iha Atauro

MISAUN :

  1. Reprezenta Estado no Governo Central asegura hala’o funsaun Administrativa Estadu nian no prestasaun Servisu baziku liu husi ezekuta Politika no Programa Governo nian iha nivel local, hodi bele promove no orienta dezenvolvimentu Ekonomiku-Sosial liu husi prestasaun beins no servisu publiku sira.
  2. Promove Atividade Eko-turismu ne’ebe garantia sustentabilidade desenvolvimentu integradu liu protesaun ambiente tasi no rai-maran, promove atividades kultura orijin Atauro no promove atividade ekonomia local
  3. Hasa’e kualidade Rekursu Umanu iha area teknolojia no siencia ne’ebe inklusivu, Inovativo ho promove karakter ne’ebe diak iha Instituisaun do Estado hodi atinji produtividade servisu ne’ebe ass no kompetativu

© 2024 Ministério da Administração Estatal