Mateus Belo

8 April 2024

Naran Kompletu    : Mateus Belo

Fatin no Data moris : Atauro, 19 Dezembru 1968

Hela fatin actual    : Biqueli Pala, Atauro

Estadu Sivil           : Kaben Na’in

Nivel Edukasaun    : Secundaria – SMAN 1 Becora, Dili

Esperensia Servisu :

1. Funsionario Publiku (PNS) (1990 – 1997), Camat Atauro (1997-1999)

2. Kordenador Participatory Community Development Program (PCDP) iha ONG Roman Luan (2003 – 2009)

3. Funcionario Publiku iha MED (2009 – 2012)

4. Funcionario Publiku iha MAE – P.A. Atauro, Municipiu Dili (2012 – 2016)

5. Administrador do Posto Atauro (2016 – 2021)

6. Diretor Adjunto FEDA (2022 – 2023)

7. Presidente da Autoridade Administrativa de Atauro ( 09 Fev. 2024 to’0 agora)

VISAUN, MISAUN NO LEMA

VISAUN       : Atauro LINDOS (Limpo, Inovativo, Naturalidade, Dezenvolvido, Organizado e Saudavel) sai fatin mahon hakmatek no seguru ba mahorik no banaka sira ne’ebe hakarak mai hakmatek iha Atauro

MISAUN :

  1. Reprezenta Estado no Governo Central asegura hala’o funsaun Administrativa Estadu nian no prestasaun Servisu baziku liu husi ezekuta Politika no Programa Governo nian iha nivel local, hodi bele promove no orienta dezenvolvimentu Ekonomiku-Sosial liu husi prestasaun beins no servisu publiku sira.
  2. Promove Atividade Eko-turismu ne’ebe garantia sustentabilidade desenvolvimentu integradu liu protesaun ambiente tasi no rai-maran, promove atividades kultura orijin Atauro no promove atividade ekonomia local
  3. Hasa’e kualidade Rekursu Umanu iha area teknolojia no siencia ne’ebe inklusivu, Inovativo ho promove karakter ne’ebe diak iha Instituisaun do Estado hodi atinji produtividade servisu ne’ebe ass no kompetativu

MOTTO/ LEMA     : Servi ho FUAN (Fiar, Unidade no Asaun ba Atauro Naroman)

© 2024 Ministério da Administração Estatal